Privacyverklaring

Externe Privacyverklaring Gibac Chemie B.V. (versie juli 2018)
In deze privacyverklaring informeert Gibac Chemie B.V., statutair gevestigd te (7327 JZ) Apeldoorn aan de Gladsaxe 15 (”GIBAC”), u over de wijze waarop zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt GIBAC?
Onder ”persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijk persoon (”de betrokkene”) (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, zijn bijvoorbeeld:

 • naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
 • adres en woonplaats;
 • e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, faxnummer;
 • het bedrijf waar u werkt en/of uw functie;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • sollicitatiegegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.

2. Hoe verkrijgt GIBAC uw persoonsgegevens?
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u of uw organisatie ons een opdracht verleent of als u of uw organisatie een opdracht voor of namens GIBAC uitvoert, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert en/of in dienst treedt, een offerte bij ons opvraagt of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren en/of e-mailcontact met u hebben.

3. Waarvoor verwerkt GIBAC persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze productverkoop, dienstverlening en samenwerkingen. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de opdracht
  Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de aan ons verstrekte opdrachten. Ook gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze producten en dienstverlening.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
  Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.
 • Sollicitaties
  In het geval van een sollicitatie ontvangen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de gegevens tot uiterlijk één (1) jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. In dat geval maakt u het ons mogelijk om in de toekomst contact met u op te nemen voor een nieuwe passende vacature.

4. Op welke grond verwerkt GIBAC uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

a) voor de uitvoering van een overeenkomst;
b) vanwege een wettelijke verplichting;
c) met uw toestemming;
d) vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie deelt GIBAC uw persoonsgegevens?
Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht of de afwikkeling daarvan, kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:
a) Om onze opdrachten uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld aan een partner binnen de keten;
b) Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst;
c) Bij inschakeling van externe leveranciers, zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier.

Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van GIBAC, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens en voor de naleving van de AVG.

6. Hoe lang bewaart GIBAC uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens door GIBAC beveiligd?
GIBAC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@gibac.nl.

8. Website en cookies
GIBAC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GIBAC gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Welke rechten heeft u?
U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@gibac.nl. GIBAC kan u vragen u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

10. Contact
Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden via info@gibac.nl onder vermelding van ‘privacy’. Uiteraard hopen wij u in dat geval zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland betreft dit de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

11. Wijzigingen privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze bedrijfsvoering kunnen wijzigen. GIBAC behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.gibac.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 juli 2018.

Gibac Chemie B.V. Gladsaxe 15
7327 JZ APELDOORN

info@gibac.nl
+31 (0)55 541 35 86

KvK: 62757210